Krsna Bhajans

Lyrics & Translations by K K Songs:

(A)  Jaya Radha Madhava

(B)  Hari Haraye Namah Krsna Yadavaya Namah

(C)  Om Purnam Adah Purnam Idam

(D)  Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe

(E)  Vande Krsna Nanda Kumara